Profil

Sejak STAIN Kudus berdiri tahun 1997 Jurusan Tarbiyah dipimpin oleh :

1.        Drs. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.

2.        Drs. Mundakir, M.Ag.

3.        Ihsan, M.Ag.

4.        Drs. H. Abdul Karim, M.Pd.

5.        Mubasyaroh, M.Ag.

6.        Mukhamad Saekan, S.Ag., M.Pd.

7.        Drs. Thoifuri, M.Ag,

8.        Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag,. M.Pd.

9.        Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.
Back to Top